Dalton

De Marke is sinds 2008 een daltonschool. In maart 2018 heeft een daltonvisitatiecommissie onze school bezocht en ons weer een verlenging voor vijf jaar gegeven. Dat betekent dat de plannen die we de afgelopen jaren in de praktijk hebben gebracht, ook vanuit daltonperspectief goed zijn. Het geeft ons de ruimte om ons vanuit een stevige basis verder te ontwikkelen als daltonschool. Sinds dit schooljaar zijn we bezig om ons te ontwikkelen van een daltonschool naar een daltonkindcentrum. Dat betekent dat dalton in onderwijs en opvang dagelijks voel- en zichtbaar is. Onderwijs en opvag volgens de daltonprincipes richt zich op een aantal pijlers:

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit 

Een belangrijke pijler is reflectie. Daltononderwijs richt zich, naast kennis, ook op vaardigheden en ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren van jongs af aan plannen. Dit gaat eerst aan de hand van korte taken, maar gaat al snel door richting dag- en weektaken. Lesgeven volgens de daltonprincipes maakt kinderen zelfstandiger en gecombineerd met de 21th eeuwse vaardigheden worden kinderen goed voorbereid op wat de toekomst van ze vraagt. 

De pijlers leggen we hieronder kort uit. Wilt u meer lezen over daltononderwijs? Dat kan via onze schoolgids, maar ook via de site van dalton Nederland. Natuurlijk kunt u ook de school bezoeken; we laten u graag zien hoe dalton er in de praktijk uit ziet.  

Vrijheid in gebondenheid

We bieden op onderscheidende wijze, ieder kind tussen 3 en 13 jaar optimale ontwikkelingskansen, zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke, sociale en vrije mensen in onze maatschappij. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en om via een eigen leerroute naar het eindniveau van de basisschool te komen. Kinderen verschillen in leerstijlen en leertempo. Binnen ons kindcentrum willen we hier zo goed mogelijk op aansluiten. We werken daarbij volgens de basisprincipes van daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in gebondenheid. Het kindcentrum wil innovatief zijn en staat midden in de maatschappij. We zoeken daarom ook de samenwerking met andere partijen, zoals sportclubs en bibliotheek. 

Zelfstandigheid

Vanuit onze daltonvisie willen we kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen leren hoe je informatie opdoet, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks tekunnen leren. Zijn/haar rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Dat betekent niet uitsluitend alleen, maar ook met eigen oplossingen en met de ruimte om zelf te ontdekken. Ook mogen de kinderen, binnen kaders, zelf kiezen hoeveel instructie zij willen ontvangen en kunnen zij de verwerking op hun eigen manier doen. Er zijn kerntaken die iedereen moet doen, herhalingstaken voor wie het moeilijk vindt en verrijkingstaken voor snellere leerlingen. Op deze manier worden kinderen actief betrokken bij hun werk, kan zoveel mogelijk het onderwijs op ieders talenten worden aangepast en wordt de zorg aan kinderen vormgegeven.We hebben op een respectvolle manier oog voor elkaars mogelijkheden en beperkingen. 

Samenwerken

Om later als volwassene succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op daltonscholen veel aandachtbesteed aan het spelen en werken in groepjes. Samenwerken betekent leren luisteren naar elkaar, overleggen met elkaar, elkaar accepteren en leren van elkaar. ‘We’ is een centraal thema binnen ons daltononderwijs. Ouders en kinderen worden bij ons gewaardeerd en serieus genomen. Iedereen in een klas en binnen de school is verantwoordelijk voor de sfeer en het leerklimaat. Door de persoonlijke betrokkenheid, merk je, dat het anderen wat kan schelen wie en hoe je bent en wat je doet, terwijl het omgekeerd voor jou een zorg is hoe het met die ander(en) gaat. De kinderen zitten in groepjes in de klas. Deze opstelling biedt de mogelijkheid om elkaar te helpen tijdens het werk. In elke week- of dagtaak zijn samenwerkingsopdrachten opgenomen.Wekelijks staat er keuzewerk op het rooster. Keuzewerk biedt opdrachten vanuit de meervoudige intelligentie en wordt ook vaak in groepjes gedaan. Maandelijks is er groepsoverstijgend maatjeswerk, waarbij jong en oud samenwerken. Tijdens het keuzewerk en het maatjeswerk groeien kinderen in het samen werken, samen leren en in het samenwerken. 

Reflectie

We leren kinderen te reflecteren. Dat betekent dat ze terug kijken naar hun werk en we kijken ook naar het werk van anderen. Dit begint bij de kleuters. Het werk wat gedaan is wordt in de kringbesproken. Dat is vertellen hoe je gewerkt hebt in de hoeken, wat ging er goed en wat kan beter. Ook de werkjes die gemaakt zijn worden besproken. Zo gaan we daarmee door tot in groep 8. We gaan ervan uit dat alle kinderen aan het eind van de basisschool goede keuzes kunnen maken. Dat ze weten waar ben ik goed in en waar heb ik hulp nodig van anderen. Dat ze zich afvragen: Wat wil ik vandaag nog leren. We weten ook dat dit niet weggelegd is voor alle kinderen, daarom volgen we het kind en krijgt het steeds meer verantwoordelijkheid. Maar wel zoveel als het kind aan kan. 

Effectiviteit

Daltononderwijs is gericht op effectiever werken. Door kinderen te betrekken in hun eigen leerproces wordt het onderwijs effectiever, omdat motivatie en betrokkenheid de basis vormen Door het werken met eigen leerroutes, onderwijs op maat, kunnen leerkrachten effectievere instructies aan kleinere groepen geven. Dit heeft een positieve werking op het opnemen van de lesstof. Doordat leerkrachten samenwerken wordt er tijd bespaard. Waar eerder instructies in verschillende klassen overlap hadden, is dat nu niet meer aan de orde.