Medezeggenschap

De verantwoordelijkheid voor het beleid van onze school is in handen van het schoolbestuur. In de medezeggenschapsraad praten en denken ouders en leerkracht mee over deze beleidszaken. Dit medezeggenschapsrecht is wettelijk geregeld.

De medezeggenschapsraad van De Marke bestaat uit:

  • Oudergeleding: Anita van der Til,  Aletta Oostra
  • Personeelsgeleding: Petra Schriemer

Zij praten zo’n zes keer per jaar met de directeur om enerzijds geïnformeerd te worden en anderzijds (actief) mee te denken, te adviseren of zelfs in te stemmen.

Samen met de ouderraad spannen zij zich in om De Marke een goede en fijne school te maken en te houden.